کانون اول:

حدود 31 روز است و از 23 آذر تا 23 دی ماه می باشد.

   در این ماه بادهای شدید و شکننده می وزد , سرما زیادتر می شود  و  آنچه در تشرین ثانی ذکر کردیم بکار ببندید در این ماه نبایست غذاهای مرطوب خورد و نبایست حجامت و فصد انجام دهید بلکه باید غذاهای گرم خورد, که ظاهر  و طبعش گرم باشد.

 

کانون دوم (کانون آخر)

31 روز است و 24 دیماه تا 24 بهمن ماه می باشد.

در این ماه غلبه­ ی بلغم زیاد می شود. سزاوار است که آب گرم (1) در حال ناشتا جرعه جرعه نوشیده شود. جماع کردن در این ماه پسندیده است. سبزی­های گرم مانند کرفس، تره تیزک، سیر و پیاز کوهی برای روده ­ها سودمند است. حمام کردن در صبح و بدن را با روغن­های خوشبو و مانند آن روغن مالی کردن خوب است. در این ماه از خوردن شیرینی­ جات، ماهی تازه و شیر پرهیز شود.

 

شباط

28 روز است و از 25 بهمن ماه تا 22 اسفند ماه می باشد.

در این ماه بادهای مختلفی می­ وزد و ریزش باران زیاد می شود. علف­­ها سر از خاک در می آورند. آب­ها بر درختان عود جاری می­شود(2). در این ماه خوردن سیر، پیاز, گوشت پرندگان و شکار، و میوه­ های خشک نافع است. خوردن شیرینی جات کم شود. در این ماه زیاد جماع کردن، حرکت نمودن و به کارهای سخت و ورزش کردن مشغول شدن نیکو است.

 

----شرح پاورقی---

1-آب گرم مسهل مطبوعی است که بلغم را کم میکند.کبد و کلیه را بکار انداخته, اشتها را زیاد و مجاری تنفس ر نرم و پاک می کند . با غلبه بلغم سستی در بدن زیاد می شود,اطبا قدیم حمام کردن و آب گرم ناشتا نوشیدن را دافع بلغم میدانند.

2-یعنی پوست همه درختان نرم و در داخلشان آب پدید می آید.